Ευρετήριο Άρθρου

4. Χρήση προσωπικών δεδομένων


Η EXPRESS OIL χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

    Για την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και την προώθηση των προσφερόμενων από αυτήν προϊόντων και υπηρεσιών.

    Για τη βελτίωση και εξατομίκευση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

    Για την επικοινωνία με τους χρήστες και πελάτες της, με σκοπό την τεχνική υποστήριξη, την εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την ενημέρωση προσφορών, την ενημέρωση λήξης περιόδου πίστωσης, την ενημέρωση λήξης περιόδου υποστήριξης προϊόντος ή υπηρεσίας και γενικότερα την προώθηση των προϊόντων της και υπηρεσιών της ως τέτοιας νοούμενης και της επικοινωνίας διαφημιστικού υλικού (οι προαναφερθέντες σκοποί τίθενται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά). Η επικοινωνία αυτή πραγματοποιείται είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με αποστολή γραπτού μηνύματος (sms) είτε με τηλεφωνική συνδιάλεξη.


Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων.


Η EXPRESS OIL διαθέτει τα προϊόντα της αποκλειστικά μέσω του Δικτύου Πιστοποιημένων Συνεργατών της (εφεξής Συνεργάτες). Η πολιτική αυτή της εταιρείας μας αποσκοπεί στην άμεση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας, καθώς και στην υποστήριξη των προϊόντων μας και την παροχή των υπηρεσιών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για τον λόγο αυτό τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο με τον Συνεργάτη που έχει αναλάβει την άμεση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σας. Ο Συνεργάτης μας λαμβάνει την συγκατάθεση σας για να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας από την πρώτη στιγμή απόκτησης κάποιου προϊόντος μας ή παροχής κάποιας υπηρεσίας μας.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η EXPRESS OIL ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μετά από τη συγκατάθεση του πελάτη, με διάφορες εταιρείες ή παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας για ολοκλήρωση συναλλαγής ή παροχή υπηρεσίας, όπως τα δεδομένα πληρωμής που αποστέλλονται σε τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση μίας αγοράς προϊόντος.

Η EXPRESS OIL ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της εταιρείας μας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η EXPRESS OIL χρησιμοποιεί τα κατάλληλα οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και συμπεριλαμβάνει τις ίδιες, με τις αναφερόμενες στην παρούσα Δήλωση, απαιτήσεις στους παρόχους υπηρεσιών cloud, ώστε ενδεχόμενη επεξεργασία από αυτούς να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για τους στην παρούσα αναφερόμενους σκοπούς.

Η EXPRESS OIL δύναται να αποκτήσει πρόσβαση, να μεταφέρει, να αποκαλύψει και να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα πελατών όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τους παρακάτω λόγους:

    Στα πλαίσια συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή στα πλαίσια διενεργούμενης νομικής διαδικασίας και

    Στα πλαίσια της ορθής λειτουργίας και συντήρησης της ασφάλειας των προϊόντων μας.


Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα και για πόσο καιρό;


Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ του κανονισμού GDPR, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί η EXPRESS OIL δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.


Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά

Διεύθυνση
Γαλβάνη 28-32 Αθήνα Τ.Κ.11255
Τηλέφωνο (07:30-23:00)
210 20 26 381 - 210 23 20 844 - 210 68 16 806
Ηλ.Ταχυδρομείο

Ιστοσελίδα
http:///www.expressoil.gr